Linker

Linker

Landbruk

https://www.regjeringen.no/nb/tema/mat_fiskeri_og_landbruk.html?id=924

https://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd.html?id=627

https://www.landbruksdirektoratet.no/

https://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/

https://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Rogaland/Dette-hjelper-vi-deg-med1/Dette-hjelper-vi-deg-med/ (Rogalandskontoret)

https://statsforvalteren.no/Rogaland

https://www.nationen.no/landbruk/

https://www.gardsdrift.no/

https://www.norsklandbruk.no/

https://www.skogoglandskap.no/

https://www.tine.no/

https://www.felleskjopet.no/

https://www.nortura.no/

https://www.mattilsynet.no/

https://www.ssb.no/jordbruk/

https://www.bondelaget.no/

https://www.smabrukarlaget.no/

https://www.nsg.no/

https://www.bondevennen.no/

https://www.lr.no/

https://rogaland.lr.no/

https://dagrosidalane.no/

https://www.temakart-rogaland.no

https://www.brreg.no/ (Brønnøysundregistrene)

 

Jordloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23

 

Konsesjonsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98

 

Odelsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58

 

Plan- og bygningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

 

Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951

 

Forskrift om kvoteordningen for melk

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-23-1502

 

Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448

 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817

 

Forskrift om velferd for småfe

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-18-160

 

Forskrift om hold av storfe

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-04-22-665

 

Forskrift om hold av svin

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-18-175

 

Forskrift om hold av høns og kalkun

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-12-1494

 

Naturviterne

https://www.naturviterne.no/

 

Planter

https://botanikk.no/